Władze Spółki

 

Władzami Spółki są:

1. Zarząd Spółki
2. Rada Nadzorcza
3. Zgromadzenie Wspólników

 

Zarząd Spółki

 Prezes Zarządu  - mgr inż. Wojciech Kowalski 

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do dwóch osób.
2. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Aktem do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy, w którym członek Zarządu pełnił swoją funkcje.
5. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

 

 

Rada Nadzorcza

 

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) osób.
3. Trzech członków Rady Nadzorczej powołuje Zgromadzenie Wspólników.
4. Dwóch członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy Spółki.
5. Szczegółowy tryb wyboru członków Rady Nadzorczej przez pracowników określa Regulamin Wyborczy ustalony przez pracowników Spółki.
6. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata.
7. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji.
8. Skład osobowy Rady Nadzorczej:
     Krzysztofiak-Masztalerz Ewa
     Sokołowska Małgorzata
     Tumaniewicz Stanisław
     Klimczak Jan
     Początek Zbigniew

 

Zgromadzenie Wspólników

 

Funkcję Zgromadzenia Wspólników w Spółce pełni jednoosobowo Burmistrz Nowego Tomyśla.