Organy Spółki

 

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu - Wojciech Kowalski

Kompetencje - zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych ( tj. Dz. U. z 2016. poz. 1578 ze zm.) i Aktem założycielskim Spółki.

 

 

Rada Nadzorcza

 

Skład Rady Nadzorczej:

Ewa Krzysztofiak - Masztalerz - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Jan Klimczak

Zbigniew Początek

Małgorzata Sokołowska

Stanisław Tumaniewicz

 

Kompetencje Rady Nadzorczej:

1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,

2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku lub pokrycie strat,

3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki ,

4) wykonywanie wobec członków Zarządu Spółki uprawnień ze stosunku pracy w imieniu Spółki, w szczególności zawieranie umowy o pracę z członkami Zarządu Spółki przez przedstawiciela Rady Nadzorczej, delegowanego spośród jej członków,

5) zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu w przypadku stwierdzenia, że ich działalność narusza interes Spółki bądź jest sprzeczna z prawem lub niniejszym aktem założycielskim,

6) podejmowanie uchwał w sprawie przyznawania premii dodatkowej,

7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

8) składanie szczegółowych pisemnych sprawozdań ze swojej działalności w przypadku zwołania zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz na każde żądanie Zgromadzenia Wspólników,

9) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki za wyjątkiem Prezesa Zarządu Spółki.

 

Zgromadzenie Wspólników

 

Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej ( tj. Dz. U. z 2016r. poz.573 ze zm.) funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Gminy Nowy Tomyśl.

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

2) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności,

3) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

5) nabycie i zbycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości,

6) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału zysku albo pokrycia strat,

7) tworzenie funduszów Spółki i dysponowanie nimi,

8) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art.18 ust.3 pkt.1 i ust. 4 ustawy z 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej,

9) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,

10) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej za udział w jej posiedzeniach oraz zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej,

11) zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej w uzasadnionych przypadkach,

12) umarzanie udziałów, podwyższanie kapitału zakładowego Spółki, nakładanie na Wspólników obowiązku dopłat, zwrot dopłat, rozporządzanie czystym zyskiem,

13) zmiana aktu założycielskiego Spółki,

14) ustalenie wynagrodzenia Prezesa Zarządu, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej,

15) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Wspólników niniejszym aktem założycielskim bądź przepisami kodeksu spółek handlowych lub innych ustaw.