Przyłącz się do nas!


Jeżeli zastanawiasz się jeszcze czy warto przyłączyć się do miejskiej sieci cieplnej zapraszamy do zapoznania się z zakładką „Zalety ciepła z PEC”. 
Jeżeli jesteś zdecydowany na podłączenie swojego budynku do sieci, poniżej opisujemy jak wygląda proces podłączenia w kilku krokach.

Krok 1

Wypełnij i dostarcz do nas zapytanie o możliwość przyłączenia do miejskiej sieci cieplnej (link do pobrania pliku word)

Krok 2

Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi wypełnij i dostarcz wniosek o określenie technicznych warunków przyłączenia (link do pobrania PDF)

Krok 3

Po akceptacji warunków przyłączenia sporządzona zostanie umowa przyłączeniowa

Krok 4

Sporządzenie dokumentacji technicznej zgodnie z wydanymi warunkami w zakresach wynikających z zawartej umowy przyłączeniowej wraz z uzgodnieniami

Krok 5

Realizacja inwestycji

Krok 6

Protokół odbioru końcowego inwestycji i przekazanie węzła do eksploatacji

Krok 7

Zawarcie umowy o sprzedaż ciepła

Krok 8

Rozpoczęcie dostaw ciepła na wniosek odbiorcy

 

Wymagane dokumenty

Do wniosku o warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej należy dołączyć podane niżej dokumenty, które są niezbędne do przygotowania umowy o przyłączenie oraz umowy sprzedaży. Najważniejszym z dokumentów jest ten, który potwierdza Tytuł prawny odbiorcy do ogrzewanego obiektu. Pozostałe dokumenty uzależnione są od tego z jakim klientem mamy do czynienia:

 

W przypadku spółki prawa handlowego:

• Aktualny wypis z KRS

• Decyzja Urzędu Skarbowego o nadaniu NIP

• Pełnomocnictwo (w przypadku osób nieuprawnionych do reprezentowania Spółki)

• Umowa Spółki lub jej statut

 

W przypadku spółki cywilnej lub os. fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:

 

• Odpis umowy Spółki, Statutu lub Uchwały, z których wynika prawo reprezentacji

• Zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej

• Decyzja Urzędu Skarbowego o nadaniu NIP

• Zgoda współmałżonków do zaciągania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy

• Dokumenty tożsamości wspólników/współwłaścicieli

 

W przypadku wspólnoty mieszkaniowej:


• Odpis Uchwały, z której wynika prawo reprezentacji (Powołanie Zarządu Wspólnoty)

• Odpis Statutu lub regulaminu Wspólnoty

• Decyzja Urzędu Skarbowego o nadaniu NIP

• Nr licencji zarządcy oraz odpis umowy o zarządzanie

• Przy umowie o przyłączenie – Uchwała Wspólnoty wyrażająca zgodę na przyłączenie obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej

 

W przypadku podmiotu prawnego:

 

• Aktualny wyciąg z właściwego Rejestru, do którego wpisany jest podmiot

• Decyzja Urzędu Skarbowego o nadaniu NIP

• Pełnomocnictwo (potwierdzone notarialnie) w przypadku osób nieuprawnionych do reprezentacji podmiotu zgodnie z wypisem z właściwego rejestru

 

W przypadku konsumenta:

 

• Zgoda współmałżonka do zaciągania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy

 

W celu wykonania przyłączenia wymagane jest również:


• Ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o.

 

Masz pytania ? Pracownicy działu Eksploatacji i Nadzoru chętnie na nie odpowiedzą! 

Skontaktuj się z nami pod numerem telefonu podanym w zakładce „Kontakt”.