Taryfa z dnia  22 marca 2019r. -  Dz. Urz. 2019r. poz. 3083 - Decyzja nr OPO.4210.55.2018.2019.MWO Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 marca  2019 r.  Weszła w życie od 01.05.2019r.

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego


 

Informacja dotycząca procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii.

Informacja dotycząca procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej.

Działając na podstawie art.116 ust.13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015r. poz.478, z późn. zm.) informujemy, że procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu przy ul. Komunalnej 26 wyniósł w 2015 roku: 0%.