Organy Spółki

 

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu - Wojciech Kowalski

Kompetencje - zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych ( tj. Dz. U. z 2016. poz. 1578 ze zm.) i Aktem założycielskim Spółki.

 

 

Rada Nadzorcza

 

Skład Rady Nadzorczej:

Ewa Krzysztofiak - Masztalerz - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Jan Klimczak

Zbigniew Początek

Małgorzata Sokołowska

 

Kompetencje Rady Nadzorczej:

1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,

2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku lub pokrycie strat,

3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,

4) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

5) składanie szczegółowych pisemnych sprawozdań ze swojej działalności w przypadku zwołania zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz na każde żądanie Zgromadzenia Wspólników,

6) Rada Nadzorcza reprezentuje spółkę w umowach między spółką a członkiem Zarządu oraz w sporach pomiędzy spółką a członkiem Zarządu.

 

 

Zgromadzenie Wspólników

 

Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej ( tj. Dz. U. z 2016r. poz.573 ze zm.) funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Gminy Nowy Tomyśl.

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

2) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności, w szczególności planów inwestycji Spółki,

3) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

5) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości,

6) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału zysku albo pokrycia strat,

7) tworzenie funduszów Spółki i dysponowanie nimi,

8) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art.18 ust.3 pkt.1 i ust. 4 ustawy z 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej,

9) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,

10) ustalenie  zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej  i kształtowanie tych wynagrodzeń, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej ,

11) zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej w uzasadnionych przypadkach,

12) umarzanie udziałów, podwyższanie kapitału zakładowego Spółki, nakładanie na Wspólników obowiązku dopłat, zwrot dopłat, rozporządzanie czystym zyskiem,

13) zmiana aktu założycielskiego Spółki,

14) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Wspólników niniejszym aktem założycielskim bądź przepisami kodeksu spółek handlowych lub innych ustaw.