PECNT LOGO

Deklaracja dostępności

Przewiń do dołu

Deklaracja Dostępności

Poniżej przedstawiamy Deklarację dostępności, która obowiązuje w PEC w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. . Deklaracja dostępności to oświadczenie określające zobowiązanie organizacji do zapewnienia, że jej treści cyfrowe, usługi i produkty są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Deklaracja dostępności to ważny krok w promowaniu włączenia społecznego i zapewnianiu każdemu możliwości pełnego uczestnictwa w przestrzeni cyfrowej.

Deklaracja Dostępności

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsza deklaracja w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https:\\pecnt.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

  • Serwis zawiera dokumenty PDF będące skanami dokumentów,

  • Nie posiada opcji „wirtualnego spaceru” oraz formularza kontaktowego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Niniejszą deklarację sporządzono dnia 01.09.2023 r.

Deklaracja sporządzona zostało na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne, i dane kontaktowe

1. Dane adresowe siedziby Spółki dostępne są pod adresem: https://pecnt.pl/kontakt

2. Wnioski i uwagi w sprawie prosimy kierować na adres: biuro(a)pecnt.pl

3. Każdy ma prawo:

  • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

  • Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności strony lub jej elementu,

  • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

4. Żądanie powinno zawierać:

  • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

  • Wskazanie strony internetowej, lub elementu, którego dotyczy żądanie,

  • Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, w przypadku żądania udostępnienia informacji w formie alternatywnej.

5. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym terminie zapewnienie dostępności lub dostępu alternatywnego jest niemożliwe, powinno ono nastąpić w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia żądania.

6. W przypadku niedotrzymania powyższych terminów lub odmowy realizacji żądania można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wejście do budynku Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu Spółka z o.o. przy ul. Komunalnej 26 jest przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością z dysfunkcją ruchu, w tym poruszających się na wózkach. Przed budynkiem znajduje się parking z oznaczonym miejscem parkingowym dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Budynek jest jednokondycyjny, bez barier architektonicznych. Wejście do budynku znajduje się od strony zachodniej, umożliwia ono dostęp z poziomu terenu. W budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Skip to content