PECNT LOGO

Informacje Techniczne

Przewiń do dołu

Informacje Techniczne

W tej sekcji znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące struktury paliw, emisji oraz efektywności energetycznej naszych rozwiązań. Dostarczamy transparentnych danych, aby zapewnić Ci pełną wiedzę na temat naszych działań związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym podejściem do produkcji ciepła.

Struktura Paliw i Emisja

Działając w trybie par. 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych informujemy, iż struktura wykorzystywanych paliw pierwotnych do produkcji en. cieplnej w 2022 roku była nstępująca:

Wykorzystane Paliwa

Gaz Ziemny

2 362 628 m³

Olej Opałowy

643,9 m³

Emisja pyłów i gazów ze spalonych paliw

CO2

4 407 633,5 kg

SO2

986,530213 kg

NOx

7 890,7009 kg

CO

770,84932 kg

Pyły

1 194,5875 kg

Efektywność Energetyczna

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii
przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu.
Miejsce, w którym są dostępne informacje o środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

1. Realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 20.05.2016 r. o efektywności energetycznej, Minister właściwy do spraw klimatu monitoruje stosowanie środków poprawy efektywności energetycznej oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw energii:

a) informacje o instrumentach służących finansowaniu środków poprawy efektywności energetycznej oraz sposobie ich pozyskiwania,

b) wytyczne dotyczące sposobu uwzględniania kryterium efektywności energetycznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Informację dotyczące instrumentów finansowych przedstawiają poniższe strony internetowe:

klimat/efektywnosc-energetyczna

instrumenty-finansowe-sluzace-finansowaniu-srodkowpoprawy-efektywnosci-energetycznej

klimat/uslugi-energetyczne-w-msp

klimat/przykladowe-projekty-finansowane-w-formule-esco

focus-energy-efficiency-buildings-2020-feb-17_pl

oferta-finansowania

2. Nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego produktów wprowadzanych do obrotu, każdy egzemplarz produktu jest opatrzony etykietą oraz kartą informacyjną. Informacje dotyczące środków poprawy efektywności energetycznej są publikowane bezpośrednio na stronach internetowych producentów oraz podmiotów prowadzących sprzedaż tych produktów.

Szczegółowe informacje można znaleźć między innymi na następujących stronach Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

klimat/efektywnosc-energetyczna

klimat/etykiety-energetyczne

klimat/lista-dostepnych-dostawcow-uslug-energetycznych

baza-wiedzy

infrastruktura/warunki-techniczne

poprawa-efektywnosci-energetycznej-w-transporcie

eur-lex.europa.eu

3. Wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt. 2 lub ich modernizacja

Zgodnie z art. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 20.05.2016 r. o efektywności energetycznej, przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej to działanie polegające na wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, urządzeniu technicznym lub instalacji, które skutkuje oszczędnością energii. Realizacja takich przedsięwzięć może prowadzić do uzyskania świadectw efektywności energetycznej, zwanych także białymi certyfikatami.

Szczegółowa lista przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można otrzymać białe certyfikaty, została opublikowana w obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r.

Dodatkowe informacje można znaleźć na poniższych stronach:

klimat/efektywnosc-energetyczna

efektywnosc-kogenerac/efektywnosc-energetyczna

isap.sejm.gov.pl

4. Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284 i 412)

W ramach działań związanych z realizacją działań termomodernizacyjnych dostępny jest szereg programów wsparcia finansowego. Szczegółowe informacje o programach obejmujących dofinansowanie w tym zakresie można znaleźć między innymi na poniższych stronach:

rozwoj-praca-technologia termomodernizacja

rozwoj-praca-technologia/wspieranie-termomodernizacji-i-remontow

ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna

czystepowietrze.gov.pl

czystepowietrze.gov.pl stop-smog-2

fundusz-termomodernizacji-i-remontow-ftir

premia-termomodernizacyjna-z-funduszu termomodernizacji-iremontow

5. Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobro-wolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 222 z 29.08.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 325 z 20.12.2018, str. 18 i Dz. Urz. UE L 288 z 03.09.2020, str. 29), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634)

Informacje o systemie zarządzania środowiskowego znajdują się między innymi na następujących stronach:

emas.gdos.gov.pl

klimat/emas

gdos/o-emas

gdos/korzvsci-z-rejestracji-w-emas

6. Realizacja gminnych programów niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284 i 412)

W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza, gmina może ustanowić gminny program niskoemisyjny, który jest wprowadzany w drodze uchwały rady gminy. Realizacja gminnych programów niskoemisyjnych odbywa się zgodnie z regulaminem realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych, który został ustalony przez radę gminy. Ten regulamin określa szczegółowe warunki realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w danej gminie.

Szczegółowe informacje dotyczące gminnych programów niskoemisyjnych są dostępne na stronach internetowych oraz w biuletynach informacji publicznej danej gminy. Aktualne publikacje aktów prawa miejscowego można znaleźć na stronach Wojewódzkich Dzienników Urzędowych:

wojewodzkie-dzienniki-urzedowe

Miejsca, w których są dostępne informacje o charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń:

1. AGD i RTV, Oświetlenie, Urządzenia biurowe

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami unijnymi oraz krajowymi, dostawcy urządzeń mają obowiązek zapewnić, że produkty wprowadzane do obrotu są opatrzone dokładnymi wydrukowanymi etykietami oraz kartami informacyjnymi produktu (każdy pojedynczy egzemplarz, bez dodatkowych opłat).

Dodatkowe informacje można znaleźć na następujących stronach internetowych:

klimat/etykiety-energetyczne

klimat/baza-danych-o-produktach

etykietaenergetyczna.pl

Skip to content