PECNT LOGO

O Spółce

Przewiń do dołu

O Nas

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu to lider w branży dostarczania energii cieplnej i usług ciepłowniczych. Nasza bogata historia sięga roku 1997, a przez lata zdobyliśmy zaufanie szerokiego spektrum klientów – od spółdzielni mieszkaniowych po przedsiębiorstwa i instytucje. Nasza misja opiera się na zapewnianiu niezawodnych, efektywnych i ekologicznych rozwiązań ciepłowniczych, które wspierają rozwój lokalnej społeczności oraz dbają o środowisko.

1

Powstanie i Cele

Z dumą przedstawiamy Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. Narodziło się w roku 1997 z przekształcenia wcześniejszego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, działającego na kanwie przepisów o przedsiębiorstwach państwowych. Przyjęto model jednoosobowej Spółki gminy z ograniczoną odpowiedzialnością, co umożliwiło nam dynamiczny rozwój i skoncentrowanie się na osiąganiu najwyższych standardów w branży.

Obszar Działalności

2

Nasza główna dziedzina to wytwarzanie, dystrybucja oraz obrót ciepłem, jednak jesteśmy znacznie więcej niż tylko dostawcami energii termicznej. Podejmujemy się eksploatacji, konserwacji, modernizacji oraz remontów urządzeń ciepłowniczych, by zapewnić odbiorcom najwyższą jakość dostarczanej energii.

3

Wartości i Zobowiązania

Nasze działania opierają się na etycznych wartościach i zobowiązaniu do dbałości o środowisko naturalne. W ciągu ostatnich piętnastu lat zmodernizowaliśmy wszystkie kotłownie opalane paliwem stałym, skupiając się na ulepszaniu efektywności i ekologiczności naszych rozwiązań.

Infrastruktura i Rozwój

4

Nasza sieć ciepłownicza obejmuje osiem lokalnych kotłowni o łącznej mocy 1.699 MW oraz kotłownię miejską o mocy 19 MW. Wszystko to tworzy solidny fundament dla dostarczania niezawodnej energii cieplnej naszym klientom. Nasza historia to ciąg inwestycji, podłączeń, rozbudów i zmodernizowanych obiektów, co stanowi fundament naszego zaangażowania w zapewnianie optymalnych warunków ciepłowniczych dla naszej społeczności.

5

Przywiązanie do Jakości

Podążamy za zmieniającymi się wymaganiami technologicznymi, stale udoskonalając naszą infrastrukturę w trosce o najwyższą jakość usług. Nasza praca jest naszą pasją, a zaufanie klientów naszą motywacją.

Organy Spółki

Organy Spółki stanowią kluczowy element naszej struktury zarządzania, pełniąc istotną rolę w kierowaniu Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu. Zespół ten składa się z doświadczonych profesjonalistów, którzy łączą swoją wiedzę oraz umiejętności, aby zapewnić efektywne funkcjonowanie oraz realizację celów firmy. Nasze Organy Spółki to fundament odpowiedzialności, transparentności i skuteczności, które napędzają naszą działalność ku przyszłości.

Zgromadzenie Wspólników

Gmina Nowy Tomyśl - Burmistrz

100% Udziałów

Rada Nadzorcza

Ewa Krzysztofiak-Masztalerz

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Katarzyna Pakuła

Radosław Pohl

Małgorzata Sokołowska

Grzegorz Aryż

Zarząd Spólki

Artur Bąk

Prezes Zarządu

Informacje

Zgromadzenie Wspólników

Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej ( tj. Dz. U. z 2016r. poz.573 ze zm.) funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Gminy Nowy Tomyśl.
Kompetencje Zgromadzenia Wspólników:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
2) zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności, w szczególności planów inwestycji Spółki,
3) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
5) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości,
6) podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału zysku albo pokrycia strat,
7) tworzenie funduszów Spółki i dysponowanie nimi,
8) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art.18 ust.3 pkt.1 i ust. 4 ustawy z 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej,
9) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
10) ustalenie  zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej  i kształtowanie tych wynagrodzeń, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej ,
11) zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej w uzasadnionych przypadkach,
12) umarzanie udziałów, podwyższanie kapitału zakładowego Spółki, nakładanie na Wspólników obowiązku dopłat, zwrot dopłat, rozporządzanie czystym zyskiem,
13) zmiana aktu założycielskiego Spółki,
14) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Wspólników niniejszym aktem założycielskim bądź przepisami kodeksu spółek handlowych lub innych ustaw.

Rada Nadzorcza

Kompetencje Rady Nadzorczej:
  1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
  2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku lub pokrycie strat,
  3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
  4) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
  5) składanie szczegółowych pisemnych sprawozdań ze swojej działalności w przypadku zwołania zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz na każde żądanie Zgromadzenia Wspólników,
  6) Rada Nadzorcza reprezentuje spółkę w umowach między spółką a członkiem Zarządu oraz w sporach pomiędzy spółką a członkiem Zarządu.

Zarząd Spółki

Kompetencje – zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych ( tj. Dz. U. z 2016. poz. 1578 ze zm.) i Aktem założycielskim Spółki.

Rekrutacja

Poszukujemy osób ambitnych, kreatywnych i zaangażowanych, gotowych do wyzwań oraz wkładania swojej wiedzy w tworzenie przyszłości. Jeśli chcesz być częścią naszej misji dostarczania efektywnych rozwiązań cieplnych i rozwijać się w inspirującym środowisku, zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi ofertami pracy.

Kariera

Obecnie nie prowadzimy rekrutacji

Skip to content